60xronia xs
Ετικέτα/ες:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για «Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης- επισκευής -αποκατάστασης παγκακίων περιβάλλοντος χώρου Πανεπιστημιούπολης Άρτας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για «Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης- επισκευής -αποκατάστασης παγκακίων περιβάλλοντος χώρου Πανεπιστημιούπολης Άρτας» (Η με αρ. 21999/17-05-2024, ΑΔΑΜ:24REQ014776503 Απόφαση της Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) CPV: 45420000-7 συνολικού προϋπολογισμού 3.906,00€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η εν λόγω υπηρεσία θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και του ΚΑΕ 0879ΑΑ: 3.906,00 € , με αριθμό δέσμευσης ΤΗ0167, 17/05/2024, οικονομικού έτους 2024.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. 21999/17-05-2024 (ΑΔΑΜ:24REQ014776503) Απόφαση της
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η με αρ. πρωτ. 22206/20-05-2024 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΤΚΛ469Β7Η-ΣΘΡ, ΑΔΑΜ: 24REQ014781273) για το οικονομικό έτος 2024.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, και του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, να
καταθέσετε/αποστείλετε τον φάκελο της προσφοράς σας (είτε αυτοπροσώπως – είτε ταχυδρομικώς), στο Κτήριο
Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47132, στο γραφείο του
Αυτοτελούς Τμήματος Έργων και Συντήρησης Υποδομών Πρώην ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) μέχρι τις 17/06/2024 και
ώρα 11:00 π.μ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική διαδικασία είναι η αίτηση συμμετοχής
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), η οποία συνοδεύει την προσφορά, να κατατίθεται στο Τμήμα Διεκπεραίωσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Κτήριο Διοικητικών Υπηρεσιών στην Άρτα, μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αυτοτελές Τμήμα Έργων και Συντήρησης Υποδομών Πρώην ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……»
«Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης- επισκευής -αποκατάστασης παγκακίων περιβάλλοντος χώρου Πανεπιστημιούπολης Άρτας»

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: https://www.uoi.gr

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα στο Αυτοτελές Τμήμα Έργων και Συντήρησης Υποδομών Πρώην ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)  στις 17/06/2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι η κύρια απασχόληση των συμμετεχόντων-φορέων να είναι συναφής με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

2. Πίνακας συμμόρφωσης
3. Ισχύον Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο για την απόδειξη της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα το οποίο πρέπει να είναι συναφές με αυτό των προς ανάθεση υπηρεσιών.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 / 1986 (άρθρο 8) του Νόμιμου Εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, νομίμως υπογεγραμμένη, με την οποία να δηλώνει (για τον οικονομικό φορέα) ότι:
–         έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα

–         δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 του Ν. 4412/2016

–         δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας

–         δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

–         δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

–         είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές & ασφαλιστικές υποχρεώσεις του

5. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου τελευταίου τρίμηνου
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, και

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Φορολογική ενημερότητα
7. Ασφαλιστική ενημερότητα
8. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί, μετά από τη σχετική πρόσκληση, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Το Π.Ι. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΑΝΝΑ Κ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ

Πληροφορίες ανακοίνωσης

Σημαντική ημερομηνία:

17 Ιουνίου 2024

Σχετικός σύνδεσμος:

Συνημμένα αρχεία: