60xronia xs
Κατηγορία/ες:
Ετικέτα/ες:

Πρακτικό Αξιολόγησης και Κατάταξης Υποψηφίων για τη Συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρακτικό Αξιολόγησης και Κατάταξης Υποψηφίων για τη Συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 26891/4-6-2024 απόφασης της Πρυτάνεως, η Επιτροπή Αξιολόγησης για την κατάταξη των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αποτελείται από τους:

 1. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Καραμάνης
 2. Καθηγητής κ. Ιωάννης Λεονάρδος
 3. Καθηγητής κ. Νικόλαος Μυλωνίδης

Σήμερα την 15/7/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε εκ νέου μετά από προφορικές διευκρινήσεις της νομικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου, σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 742 «Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια (ΦΕΚ 6918/τΒ’/30-12-2022)» και ανακαλεί την απόφαση-πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής από 21/6/2024.

Τα απαιτούμενα τυπικά και συνεκτιμώμενα προσόντα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της ως άνω ΚΥΑ και αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 6 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21409/14-5-2024 σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

« Άρθρο 2: Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στα Α.Ε.Ι

 1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία πληροί τις προβλέψεις του ν. 4795/2021 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων.
 2. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2 του ν. 4795/2021 και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Α.Ε.Ι. που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της »                                                                                                                                          

  « Άρθρο 3: Ιδιότητες μελών της Επιτροπής Ελέγχου

1.Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να έχουν οποιαδήποτε από τις παρακάτω ιδιότητες:

α. Μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι.,

β. Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, κεντρικής ή περιφερειακής υπηρεσίας Υπουργείου ή Ανεξάρτητης Αρχής, που δεν εμπίπτει στους φορείς του άρθρου 22 του ν. 4795/2021,

γ. Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ ή β’ βαθμού.

 1. Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου απαιτείται ένα (1) τουλάχιστον μέλος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον διετή ελεγκτική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα».

« Άρθρο 4: Συνεκτιμώμενα προσόντα και κωλύματα

 1. Για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συνεκτιμώνται: (α) η κατοχή πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελεγκτικής κατεύθυνσης, ή Πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή η κατοχή επαγγελματικής πιστοποίησης ή διαπίστευσης, όπως CIA – Certified Internal Auditor ή CFE – Certified Fraud Examiner ή CGAP – Certified Government Auditing Professional, ή CCSA – Certified in Control Self – Assessment, ή CRMA – Certification in Risk Management Assurance, ή CFSA – Certified Financial Services Auditor ή QIAL – Qualified in Internal Audit Leadership, ή BEAC – Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors ή πιστοποίησης ορκωτού ελεγκτή (ΑCCA, ΙΕΣΟΕΛ), και (β) η προϋπηρεσία ή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 2. Από τη διαδικασία επιλογής αποκλείονται πρόσωπα: (α) κατά των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και οποιαδήποτε ποινική δίωξη για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, απιστίας, απιστίας κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος, δυσφήμησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς καταμήνυσης, υπεξαγωγής εγγράφων, για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικά με την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας – αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών ή (β) τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα εγκλήματα της περ. α’ ή (γ) κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή (δ) στα οποία έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής ή (ε) τα οποία τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή (στ) τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 και την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4795/2021, εκ των οποίων μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων».

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξέτασε τα βιογραφικά και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων και με βάση τα ανωτέρω διαπίστωσε ότι:

α. Οι υποψηφιότητες με α.π. 24314/30-05-2024, α.π. 24343/31-05-2024, α.π. 23110/24- 05-2024, και α.π. 23603/28-05-2024 διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

β. Ο/η υποψήφιος/α με α.π. 24860/03-06-2024 δεν προέρχεται από κάποιον φορέα του άρθρου 2 του ν. 4795/2021.

γ. Ο/η υποψήφιος/α με α.π. 24680/03-06-2024 δεν προσκόμισε βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης  που  να  αποδεικνύει  ότι  ασκεί  καθήκοντα  τουλάχιστον  Προϊσταμένου Διεύθυνσης (άρθρο 3 της σχετικής ΚΥΑ). Επίσης, δεν υπέβαλε με την αίτησή του αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας όπως ρητά ορίζει ως απαιτούμενο δικαιολογητικό η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Συνεπώς, οι υποψηφιότητες με α.π. 24860/03-06-2024 και α.π. 24680/03-06-2024 αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, καθώς δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού μελέτησε τα τυπικά και συνεκτιμώμενα προσόντα των εναπομεινάντων υποψηφίων, και συγκεκριμένα:

(α) την κατοχή πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελεγκτικής κατεύθυνσης, ή Πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή η κατοχή επαγγελματικής πιστοποίησης ή διαπίστευσης, όπως CIA – Certified Internal Auditor ή CFE – Certified Fraud Examiner ή CGAP – Certified Government Auditing Professional, ή CCSA – Certified in Control Self – Assessment, ή CRMA – Certification in Risk Management Assurance, ή CFSA – Certified Financial Services Auditor ή QIAL – Qualified in Internal Audit Leadership, ή BEAC – Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors ή πιστοποίησης ορκωτού ελεγκτή (ΑCCA, ΙΕΣΟΕΛ),

(β) την προϋπηρεσία ή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα,

(γ) την προϋπηρεσία

 • είτε ως μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι.,
 • είτε ως προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, κεντρικής ή περιφερειακής υπηρεσίας Υπουργείου ή Ανεξάρτητης Αρχής, που δεν εμπίπτει στους φορείς του άρθρου 22 του ν. 4795/2021,
 • είτε ως προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ ή β’ βαθμού.

ομόφωνα αποφάσισε την κατάταξή τους σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/A Αριθμ. πρωτ. αίτησης
1 24343/31-05-2024
2 24314/30-05-2024
3 23603/28-05-2024
4 23110/24-05-2024

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται ομόφωνα στην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως εξής:

 1. 24343/31-05-2024
 2. 24314/30-05-2024
 3. 23603/28-05-2024

Επισημαίνεται ότι βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών των τριών (3) πρώτων στην κατάταξη υποψηφιοτήτων ικανοποιείται η προϋπόθεση που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 3 της σχετικής ΚΥΑ.

Τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγηση

Κ. Καραμάνης                                                Ι. Λεονάρδος                                      Ν. Μυλωνίδης

 

Πληροφορίες ανακοίνωσης

Σημαντική ημερομηνία:

15 Ιουλίου 2024

Σχετικός σύνδεσμος:

Συνημμένα αρχεία: