60xronia xs

Η Διεύθυνση

 

 

Διεύθυνση Διοικητικού

Πρόσωπα και επικοινωνία

Διευθυντής

Αχιλλέας Σίντος
Τηλ: 26510 07289

Προσωπικό

Τμήματα

Τμήμα Ταμείου

Γενικές αρμοδιότητες του Τμήματος.

 • Γραφείο Α: Πρωτόκολλο – Γραμματεία.
  Διαχείριση αλληλογραφίας.
  Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχόμενων εγγράφων
  ηλεκτρονικά.
  Σύνταξη εγγράφων.
  Διανομή εγγράφων στα Τμήματα της Διεύθυνσης.
  Τήρηση φακέλων εγγράφων ηλεκτρονικά και χειρόγραφα.
  Αρχειοθέτηση εγγράφων.
  Παραλαβή δικαιολογητικών δαπανών, ψηφιοποίηση και διανομή προς
  ενταλματοποίηση.
 • Γραφείο Β: Οικονομικές Συναλλαγές (Διεκπεραίωση – Πληρωμές).
  Σφράγισμα και έλεγχος των Χρηματικών Ενταλμάτων
  Μεταφορά και παράδοση στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου των
  Χρηματικών Ενταλμάτων για θεώρηση καθώς και παραλαβή των
  θεωρημένων.
  Καταχώρηση των αριθμημένων καταστάσεων στο βιβλίο που τηρεί η
  Διεύθυνση ηλεκτρονικά.
  Σύνταξη καταστάσεων ηλεκτρονικά και μεταφορά των θεωρημένων
  χρηματικών ενταλμάτων στην Τράπεζα για εξόφληση και επιστροφή
  αυτών.
  Εκτέλεση όλων των ταμειακών εργασιών.
  Εξόφληση όλων των Χ.Ε. που αφορούν τη μισθοδοσία των διδασκόντων
  με το ΠΔ 407/80 – νοσηλίων φοιτητών – δαπανών γενικά.
  Απόδοση του φόρου και του χαρτοσήμου στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων.
  Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών σε όλα τα ταμεία (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ,
  ΤΣΑΥ κλπ.).
  Μηνιαίος έλεγχος των εξοφληθέντων Χ.Ε. που επιστρέφονται από τη
  Τράπεζα.
  Αρχειοθέτηση των Χρηματικών Ενταλμάτων.
  Παρακολούθηση Εσόδων – Χρηματοδοτήσεων.
  Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης
  Έλεγχος κίνησης Τραπεζικών Λογαριασμών.
Προϊστάμενος:
Αγλαΐα Σιαράβα Στεργίου
Τηλ: 26510 07340 - Email:
Μέλη:
Σπυρίδων Βούλγαρης
Τηλ: 26510 07295 - Email:

Τμήμα Κληροδοτημάτων- Περιουσίας

Γενικές αρμοδιότητες του Τμήματος

 • Διαχείριση των κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη.
  Εκκαθάριση κληρονομικού δωρεών – σύνταξη οργανισμών κληροδοτημάτων – σύνταξη προϋπολογισμού – απολογισμού – ισολογισμού των κληροδοτημάτων – διενέργεια διαγωνισμών μίσθωσης ακινήτων – μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση ακινήτων των κληροδοτημάτων – τήρηση λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα (όψεως – αμοιβαία – προθεσμίας – ταμιευτηρίου). Σύνταξη μελετών αξιοποίησης των κληροδοτημάτων. Προκήρυξη υποτροφιών, συμβάσεις υποτρόφων, πληρωμή υποτροφιών, καταστάσεις υποτρόφων, τήρηση βιβλίου Πρωτοκόλλου.
 • Καταχώρηση εσόδων – εξόδων στα λογιστικά βιβλία, αποδείξεις εισπράξεων – εντάλματα πληρωμής, εισπράξεις μισθωμάτων, απόδοση χαρτοσήμου, απόδοση φόρων, ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών.
Προϊστάμενος:
Ευαγγελία Τσάνου
Τηλ: 26510 07233 - Email: evtsanou@uoi.gr
Μέλη:
Μαρία Λασηθιωτάκη
Τηλ: 26510 07292 - Email: mlassith@uoi.gr

Τμήμα Προμηθειών

Το Τμήμα Προμηθειών ανήκει στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Π.Ι. και μεριμνά για κάθε είδος προμήθειας μέσω διαδικασιών σύμφωνων με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αρμοδιότητες του  Τμήματος Προμηθειών

Σύμφωνα με τον Οργανισμό διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Δ. 186/99), οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών καθορίζονται ως εξής:

 • Η μέριμνα για την διενέργεια κάθε είδους προμήθειας.
 • Η κατάρτιση προγραμμάτων και σύνταξη του ενιαίου προγράμματος προμηθειών. Η μέριμνα για την έγκριση και την εκτέλεσή του.
 • Η μέριμνα για συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής οργάνων, υλικών και εξοπλισμών.
 • Η μέριμνα για την προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών.
 • Η τήρηση αρχείου προμηθευόμενου εξοπλισμού και κάθε είδους υλικού.
 • Η κατάρτιση των συμβάσεων για τις προμήθειες με τη συνεργασία της Νομικής Υπηρεσίας.
 • Η τήρηση και παρακολούθηση συμβάσεων, εγγυητικών επιστολών και κάθε απαιτούμενου παραστατικού εγγράφου.
 • Η εισήγηση για την εκποίηση ή την καταστροφή ακατάλληλου ή άχρηστου υλικού και διαγραφή του από διαχειριστικά βιβλία και η τήρηση όλων των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

Το Τμήμα διαθέτει αίθουσα κατάλληλα εξοπλισμένη για τη διενέργεια ηλεκτρονικών και μη διαγωνισμών.

_________________________________________________________________________

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη)

2ος Όροφος Μεταβατικού Κτιρίου

Email: supplies@uoi.gr

Προϊστάμενος:
-
Τηλ: - Email:
Μέλη:
Αθηνά Ζώτου
Τηλ: 26510 07333 - Email: azotou@uoi.gr
Έλενα Στεφανοπούλου
Τηλ: 26510 07234 - Email: elstefan@uoi.gr

Τμήμα Μισθοδοσίας

Γενικές αρμοδιότητες του Τμήματος.

Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Μηνιαία έκδοση τακτικής μισθοδοσίας.
 Μηνιαία έκδοση μισθοδοσίας μετά από συγκέντρωση στοιχείων,
μεταβολών πάσης φύσεως χρονοεπιδόματα, οικογενειακά επιδόματα,
νεοπροσληφθέντων.
 Μηνιαίες διαφορές πάσης φύσεως.
 Έλεγχος κρατήσεων προς απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία.
 Υπολογισμός και υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ ηλεκτρονικά.
 Εφαρμογή της διαδικασίας για την πληρωμή την μηνιαίας μισθοδοσίας
μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
 Διδάσκοντες με το ΠΔ 407/80. Αναγγελίες συμβάσεων πρόσληψης στον
ΟΑΕΔ. Καταχώρηση στοιχείων για έκδοση μισθοδοσίας. Έκδοση

ενταλμάτων πληρωμής και αποστολή τους στον Επίτροπο και στο τέλος
κάθε μήνα καταβολή των δεδουλευμένων ποσών των δικαιούχων.
Καταγγελίες συμβάσεων στον ΟΑΕΔ με τη λήξη κάθε σύμβασης.
 Τρίμηνες αποδοχές.
 Έλεγχος και παρακολούθηση δανείων (Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου,
Στεγαστικά, Ταμείου Παρακαταθηκών κλπ) Δικαιολογητικά για την
έκδοσή τους.
 Σύνταξη οικονομικών εκθέσεων – μελετών.
 Αρχειοθέτηση στους οικείους φακέλους όλων των στοιχείων.
 Στατιστικοί πίνακες 3 και 4.
 ΔΑΥΚ.
 Βεβαιώσεις αποδοχών.
 Δηλώσεις προς το Ελεγκτικό Συνέδριο (Έλεγχος – Υποβολή).
 Ασφαλιστικά Ταμεία.
 Πληροφορίες προς ενδιαφερόμενους για θέματα μισθοδοσίας – δανείων –
κλπ.
 Συνταξιοδοτικά προς Γ.Λ.Κ. – ΤΕΑΔΥ – ΤΠΔΥ – ΜΤΠΥ – ΥΠΕΠΘ.
 Πληροφορίες προς ενδιαφερόμενους για θέματα συντάξεων
 Διπλές αποδοχές.
Β) Γραφείο ΑΡΤΑΣ
 Διεκπεραίωση της διαδικασίας που αφορά τη μισθοδοσία του
προσωπικού κάθε κατηγορίας.
 Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών, ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς
και πάσης φύσεως βεβαιώσεων που μπορούν να αντληθούν από το
μητρώο μισθοδοσίας, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων.
 Συμπλήρωση συνταξιοδοτικών εντύπων με αναζήτηση στα αρχεία
μισθοδοσίας και τους ατομικούς φακέλους των μισθοδοτούμενων
στοιχείων σχετικά με τις μισθολογικές μεταβολές που επηρεάζουν τον
υπολογισμό της σύνταξης.
 Έκδοση μισθοδοσίας έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού.
 Τήρηση αρχείου μηνιαίων βεβαιώσεων απασχόλησης του μόνιμου
προσωπικού καθώς και των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ των τμημάτων του
πρώην ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ νυν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
 Τήρηση καταστάσεων μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού και καθηγητών.
 Τήρηση φυσικού αρχείου εξέλιξης μονίμων καθηγητών καθώς και άλλων
μελών του ιδρύματος.

Προϊστάμενος:
Κωνσταντίνος Κανούρας
Τηλ: 26510 07127 - Email: kkanoura@uoi.gr
Μέλη:
Κασσιανή Παπανδρέου
Τηλ: 26510 07907 - Email: kpapand@uoi.gr
Όλγα Μάκη
Τηλ: 26510 07451 - Email: omaki@uoi.gr
Παύλος Τσαμόπουλος
Τηλ: 2651007128 - Email: ptsamopoulos@uoi.gr

Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

Γενικές αρμοδιότητες του Τμήματος.

Γραφείο Α:  Τακτικός Προϋπολογισμός

 • Σύνταξη του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και των τροποποιήσεων αυτού.
 • Σύνταξη των πάσης φύσεως οικονομικών εκθέσεων και μελετών.
 • Διεκπεραίωση θεμάτων που σχετίζονται με τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξεις).
 • Σύνταξη και αποστολή στους αρμόδιους φορείς των πάσης φύσεως στατιστικών δελτίων και οικονομικών στοιχείων που ζητούνται.
 • Τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Έλεγχος του οικονομικού αιτήματος – σύνταξη εισηγητικής έκθεσης.
 • Εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια» – αναρτήσεις.
 • Αναρτήσεις στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Λογιστικοποίηση δαπανών.
 • Έλεγχος δικαιολογητικών δαπανών.
 • Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για την εξόφληση πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
 • Έκδοση και χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων προς προμηθευτές.
 • Εφαρμογή της διαδικασίας πληρωμής μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
 • Οργάνωση, παρακολούθηση και εξόφληση των δαπανών των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των Τμημάτων.
 • Έκδοση και απόδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 • Εισαγωγές: Η διαδικασία που προβλέπεται για την προμήθεια αγαθών από το εξωτερικό προς τις Τράπεζες και την Δ.Ο.Υ. για όλα τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου με την έκδοση Χ.Ε. ή Χ.Ε.Π. και την απόδοση αυτών. Δηλώσεις INTRASTAT –Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες.
 • Παρακολούθηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών (αναγγελίες – συμβάσεις – Χ.Ε. – καταγγελίες).
 • Παρακολούθηση φοιτητών που εκτελούν πρακτική άσκηση.
 • Παρακολούθηση των πάσης φύσεως συμβάσεων (συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών), των τιμολογίων που σχετίζονται μ’αυτές και ανάρτηση τους στο ΚΗΜΔΗΣ.
 • Διαχείριση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Έκδοση ΧΕ εξόφλησης.
 • Σύνταξη του απολογισμού κάθε έτους.

 

Γραφείο Β: Δημόσιες Επενδύσεις.

 • Σύνταξη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος και των τροποποιήσεων αυτού.
 • Τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Εφαρμογή του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – Αναρτήσεις.
 • Αναρτήσεις στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Έκδοση γραμματίων είσπραξης για τις χρηματοδοτήσεις.
 • Λογιστικοποίηση Δαπανών.
 • Έλεγχος δικαιολογητικών δαπανών.
 • Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για την εξόφληση πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν τις Δημόσιες Επενδύσεις.
 • Σύνταξη απολογισμού κάθε έτους.
 • Έκδοση και χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων προς προμηθευτές.
 • Μηνιαία απόδοση της παρακράτησης φόρου τιμολογίων από προμήθειες στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων.
 • Εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων δαπανών προς τους δικαιούχους προμηθευτές.
 • Παρακολούθηση της διαχείρισης των έργων Δημοσίων Επενδύσεων με την τήρηση καρτελών ξεχωριστά για κάθε έργο.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των EXTRAIT των Τραπεζικών Λογαριασμών και συμφωνία με τις καρτέλες των έργων.
 • Αποστολή των δικαιολογητικών στην Τράπεζα της Ελλάδος για προμήθειες από το εξωτερικό σύμφωνα με την ισχύουσα από το νόμο διαδικασία εισαγωγών.
 • Αποστολή στο Υπουργείο και την Περιφέρεια μηνιαίων και τριμηνιαίων Δελτίων Δαπανών για όλα τα έργα που υπάγονται στο Κ.Π.Σ.

 

Γραφείο Γ: Λογιστήριο.

 • Τήρηση διπλογραφικού συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ205.
 • Τήρηση Μητρώου Παγίων.
 • Σύνταξη μηνιαίων ισοζυγίων Γενικής Λογιστικής.
 • Ενημέρωση εντύπου Ε9 για τυχόν μεταβολές.
 • Φορολογική δήλωση.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος του Μητρώου Δεσμεύσεων, των ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού και των έργων των Δημοσίων Επενδύσεων για αποφυγή αρνητικών κωδικών λόγω υπέρβασης δαπανών.

 

Προϊστάμενος:
Αχιλλέας Σίντος
Τηλ: 26510 07289 - Email: asintos@uoi.gr
Μέλη:
Πολυξένη Κακαϊδή (Τακτικός Προϋπολογισμός)
Τηλ: 26510 07306 - Email: tkakaidi@uoi.gr
Ευανθία Μπέζαρη (Λογιστήριο)
Τηλ: 26510 07143 - Email: empezari@uoi.gr
Ειρήνη Πασιά (Δημόσιες Επενδύσεις)
Τηλ: 26510 07142 - Email: epasia@uoi.gr
Έρη Τζούμα (Τακτικός Προϋπολογισμός)
Τηλ: 26510 07149 - Email: ertzouma@uoi.gr
Σοφία Μάκη (Τακτικός Προϋπολογισμός)
Τηλ: 26510 07133 - Email: smaki@uoi.gr

Έντυπα

Ονομασία εντύπου:

Οικονομικό αίτημα για διοικητικό προσωπικό

Κατηγορία εντύπου:

Αφορά:

Ονομασία εντύπου:

Οικονομικό αίτημα ΚΑΕ 4121ΗΑ

Κατηγορία εντύπου:

Αφορά:

Ονομασία εντύπου:

Οικονομικό αίτημα για διδάσκοντες

Κατηγορία εντύπου:

Αφορά:

Σχετικοί Σύνδεσμοι

δεν υπάρχουν σύνδεσμοι διαθέσιμοι